Kodex chování skupiny UNIWELL (codex of conduct)

Uniwell Rohrsysteme GmbH

Uniwell Cz s.r.o.

 

Od podniků skupiny UNIWELL a jejich pracovníků se očekává, že budou dodržovat všechny platné zákony a předpisy a že budou vždy a všude jednat eticky. To se očekává i od našich dodavatelů a obchodních partnerů. Tento kodex chování je dobrovolný osobní závazek.

Doplňkově provozuje skupina UNIWELL své obchody s důrazem na sociální zodpovědnost podniku. Tento kodex chování stanovuje pravidla pro obchodní vztahy všech podniků UNIWELL a jejich obchodní partnery.

To zahrnuje zavedení a dodržování přiměřených směrnic a postupů, přidělení požadovaných prostředků, trénink pro zaměstnance, zavedení systému pro hlášení stížností a porušení a zlepšení procesů, například prováděním interních revizí a analýz s navazujícími korekčními opatřeními.

K tomu očekává skupina UNIWELL od svých dodavatelů, že zajistí, že její dodavatelé a subdodavatelé přijímají standardy tohoto kodexu a rovněž dodržují všechny platné zákony předpisy a vždy a všude jednají eticky.

Porušení požadavků tohoto kodexu může ohrozit obchodní vztah dodavatele se skupinou UNIWELL a může vést až k ukončení dodavatelského vztahu.

Hlášení nedodržování nebo porušení

Otevřené vyjádření myšlenek rozhodujícím způsobem přispívá k tomu, aby se chybné chování vyskytovalo zřídka resp. aby bylo včas rozpoznáno a korigováno. Proto klademe důraz na otevřené klima, v němž se mohou pracovníci bez rozmyšlení a s plnou důvěrou obrátit i s kritickými okolnostmi na svého nadřízeného nebo obchodní vedení. Vedoucí pracovníci povzbuzují k otevřené diskuzi, stojí svým pracovníkům po boku a následují vyjádřené myšlenky férově a nezaujatě.

Lidská práva

Respektujeme práva všech zaměstnanců, kteří pro nás pracují.

Antidiskriminace

Nediskriminujeme naše zaměstnance kvůli rase, národnímu nebo etnickému původu, rodovému původu, pohlaví, náboženství ani ideologii, postižení, věku, těhotenství nebo mateřství, rodinnému stavu, sexuální orientaci, pohlavní identitě a jejímu vyjadřování, politickým nebo osobním názorům. Viz také § 1 a § 2 AGG.

Anti-Mobbing

Vytváříme pracovní prostředí, které je bez obtěžování a mobbingu jakéhokoli druhu nebo jiného urážlivého chování a bez respektu.

Pracovní standardy

Dodržujeme pracovní právo zemí a regionů, ve kterých jsme činní, a mezinárodní standardy, jak byly stanoveny International Labour Organization (ILO). Pokud existují nesrovnalosti mezi mezinárodně uznávanými standardy a zákony příslušné země, je třeba dodržovat vyšší standardy.

Odmítnutí nucené práce

Nestrpíme žádnou nucenou práci, otroctví, trestaneckou práci, podrobení nebo obchod s lidmi.

Odmítnutí dětské práce & ochrana mladistvých zaměstnanců

V žádném stádiu výroby výrobků nebo poskytování služeb nezaměstnáváme děti. Pojem „dítě“ se vztahuje na každou osobu mladší 15 let nebo pod hranicí minimálního věku pro zaměstnání v příslušné zemi. Nevyužíváme žádné nezletilé pro činnosti, které mohou na základě svého druhu nebo jiných okolností poškodit zdraví, bezpečnost nebo morálku mladistvého.

Pracovní doba & mzdy

Neočekáváme od svých pracovníků, že budou pracovat déle, než je ze zákona dovoleno, a zaplatíme jim minimálně zákonnou minimální mzdu.

Svoboda shromažďování

Garantujeme svobodu shromažďování.

Bezpečnost a zdraví

Poskytujeme našim zaměstnancům zdravé a bezpečné pracovní prostředí. To odpovídá mezinárodním, národním a v daném oboru běžným standardům.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Dodržujeme regionální a mezinárodní zákony na ochranu životního prostředí, ustanovení a principy. Abychom udržovali zatížení životního prostředí našimi obchodními aktivitami co nejmenší, děláme vše pro to, abychom šetřili životní prostředí a podporujeme procesy příznivé pro životní prostředí a vývoj výrobků příznivý pro životní prostředí.

Férové obchodní praktiky

Zasazujeme se o férové, etické obchodní praktiky v souladu s pravidly a s vědomím zodpovědnosti.

Antikorupce

Dodržujeme antikorupční zákony a předpisy připadající na naše obchodní aktivity. Ve všech transakcích se skupinou UNIWELL nebo transakcích jinak se týkajících skupiny UNIWELL netransferujeme nic z hodnoty – přímo nebo nepřímo – třetí straně nebo zaměstnancům třetí strany, abychom získali protiprávní výhody.

Tento zákaz zahrnuje úplatky a jiné výhody.

Doplňkově by neměl žádný dodavatel poskytovat členům UNIWELL žádné výhody, včetně darů nebo zábavy, které by mohly ohledně férovosti přinést podezření z nekalosti.

Konflikty zájmů

Zajišťujeme, že není využíván žádný osobní vztah, aby ovlivnil obchodní rozhodnutí člena UNIWELL. Pokud je dodavatel nebo zaměstnanec dodavatele příbuzný se členem UNIWELL nebo k němu má jiný vztah, který může zahrnovat potenciální konflikty, měl by to dodavatel neprodleně ohlásit skupině UNIWELL.

Férová konkurence

Držíme se všech zákonů o kartelu a konkurenci a předpisů a nepodílíme se na nelegálních aktivitách odporujících konkurenci. Obzvláště by se neměli naši dodavatelé podílet na jednáních, která mohou být považována za omezující konkurenci mezi skupinou UNIWELL a jejími konkurenty.

Mezinárodní kontroly obchodu

Dodržujeme Mezinárodní kontroly obchodu a sankce.

Neprovádíme žádné obchody se sankcionovanými zeměmi/regiony a osobami ani z nich neoperujeme.

Zákaz jednání s kriminálními organizacemi nebo osobami

Nepodílíme se na kriminálních aktivitách ani neudržujeme vztahy s kriminálními organizacemi ani osobami.

Korektní účetnictví a finance

Zavazujeme se k pravdivému, přesnému a úplnému účetnictví a dodržování daňového zákonodárství.

Ochrana údajů

Dodržujeme zákony a předpisy zemí a regionů na ochranu údajů, v nichž jsme aktivní, obzvláště při zacházení s osobními údaji.

IT-směrnice skupiny UNIWELL obsahují všechna nutná opatření pro bezpečnost údajů a bezpečnost přístupu. UNIWELL dokumentuje, kontroluje, koriguje a investuje do nutných opatření pro IT-bezpečnost.

Duševní vlastnictví

Nepoužíváme duševní vlastnictví jiných bez souhlasu řádného vlastníka. Duševní vlastnictví obsahuje patenty, designy, autorská práva, podniková tajemství, know-how a značky zboží.

Investiční majetek skupiny UNIWELL

Pokud je skupině UNIWELL dán jejími zákazníky k dispozici investiční majetek, používáme jej výhradně pro určený obchodní účel. Kromě toho chráníme důvěrné informace v souvislosti s našimi obchodními partnery a nepředáváme je dále.

Platné právo

Pro toto prohlášení platí hmotné právo, kterému podléhají i dodávky a platby. Není –li sjednáno nic, podléhá toto prohlášení německému právu se soudní příslušností Ebern pro skupinu Uniwell, a českému právu se soudní příslušností Zdíkov, pro firmu Uniwell cz s.r.o..

Hlášení nedodržování nebo porušení

Při porušení výše uvedených principů nebo zákonů se mohou pracovníci nebo obchodní partneři obrátit na zodpovědné nadřízené, obchodní vedení nebo podnikovou radu.

Ebern, dne 27.02.2018